preskoči na sadržaj

Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Zagreb

Pravilnik o kućnom redu

 

Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članaka 167. Statuta Osnovne škole Dr. Ivan Merz, Zagreb Školski odbor na sjednici održanoj  26.02.2009. godine donio je

 

                                                           

PRAVILNIK

O  KUĆNOM REDU

 

               I.      OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red u Osnovnoj školi  Dr. Ivan Merz (u daljem tekstu: Škola).

 

Članak 2.

Kućnim se redom u Školi:

1.      utvrđuju pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru

2.      utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika

3.      utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika i školnika

4.      utvrđuje radno vrijeme

5.      utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika   ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja

6.      utvrđuje način postupanja prema imovini.

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u školskim prostorijama.

 

Članak 4.

            S odredbama ovog Pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike.

            Ovaj Pravilnik obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Školu i u hodnicima (na svakom katu) Škole.

 

 

            II.      PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU

 

Članak 5.

Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena Škole.

 

Članak 6.

U prostoru Škole zabranjeno je:

-         pušenje

-         nošenje oružja

-         pisanje po zidovima i inventaru škole

-         bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma, bočica za sokove i dr.

-         unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava

-         unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju

-         igranje igara na sreću i sve vrste kartanja

-         unošenje tiskovina moralno i etički nepoćudnog sadržaja.

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.

Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

 

Članak 7.

Školnici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

 

Članak 8.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-

-obrazovnog rada.

Učenik je dužan doći u Školu najkasnije pet minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

 

Članak 9.

Učenik je dužan:

-         kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje

-         održavati čistima  i urednima  prostorije Škole

-         dolaziti uredan u Školu

-         nakon dolaska u Školu odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu

-         mirno ući u učionicu prije početka nastave  i pripremiti se za rad

-         u slučaju kašnjenja javiti se dežurnom učitelju ili učeniku.

 

Članak 10.

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.

Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.

U kabinet učenici trebaju ući zajedno s učiteljem.

 

Članak 11.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju.

Svako neopravdano kašnjenje učenika na nastavu učitelj je dužan evidentirati.

 

Članak 12.

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu. Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke. Učenik kojega je učitelj prozvao, dužan je ustati.

 

Članak 13.

Tijekom nastave učenik se ne smije koristiti prijenosnim računalom, mobitelom, walkmanom i drugim sličnim uređajima.

 

Članak 14.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet (5) minuta, a veliki odmor petnaest (15) minuta.

Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Škole.

 

 

Članak 15.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redari:

-         dolaze 15 minuta prije početka nastave, pregledavaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju dežurnog učitelja

-         pripremaju učionicu za nastavu, brišu školsku ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala

-         izvješćuju dežurnog učitelja o odsutnosti predmetnog učitelja na nastavi

-         prijavljuju učiteljima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike

-         izvješćuju o nađenim predmetima učitelja, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose u tajništvo

-         nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju dežurnog učitelja ili tajnika.

 

Članak 16.

Za vrijeme odmora jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red.

Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je ovlašten prijaviti dežurnom učitelju.

 

Članak 17.

Redare iz članka 15.ovoga pravilnika određuje razrednik prema abecednom redu.

 

Članak 18.

Učenici mogu objedovati samo u blagovaonici.

Prije ulaska u blagovaonicu učenik je dužan oprati ruke.

Za vrijeme objeda u blagovaonici mora biti red i mir.

Nakon završenog objeda učenik je dužan pribor za jelo odložiti na odgovarajuće mjesto.

 

 

 

         III.      PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

 

 

Članak 19.

            U međusobnim odnosima učenici:

-         trebaju pružati pomoć drugim učenicima Škole

-         trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima

-         dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje mišljenje

-         trebaju informirati druge učenike o događajima u Školi

-         ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave

-         mogu predlagati osnivanje učeničkih udruga

-         trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost

-         mogu ustrojavati kulturno-umjetnička, športska i druga pedagoški prihvatljiva društva.

 

 


Članak 20.

Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvrjedama, širenjem neistina i sl.

U slučaju međusobnog spora učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika ili dežurnog učitelja.

 

 

          IV.      PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I RADNIKA ŠKOLE

 

Članak 21.

            Učenici su dužni uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole.

            Učenici su dužni pozdraviti radnike Škole u školskom prostoru i izvan njega.

            Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

 

Članak 22.

            Kod ulaska u Školu ili izlaska iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

 

Članak 23.

Učenici smiju samo uz dopuštenje ulaziti u zbornicu, ravnateljev i tajničin ured.

Pri ulasku u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik najprije treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti učitelju svrhu dolaska. Zadaću zbog koje je došao, može obaviti samo uz odobrenje učitelja.

 

Članak 24.

            Imenik učenika i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo učitelji. Učenicima nije dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika.

            Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan Škole.

 

Članak 25.

U pravilu, učitelj ne smije za vrijeme nastave narediti  učeniku da izađe iz učionice.

Zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave.

 

 

             V.      RADNO VRIJEME

 

Članak 26.

Radno vrijeme Škole je od 6,00 do 22,00 sata.

 

Članak 27.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

Članak 28.

Roditelji mogu razgovarati s učiteljima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni učitelj.

 

 


 

Članak 29.

Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijamom stranaka obvezno se ističe na ulaznim vratima Škole.

Članak 30.

Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

 

 

          VI.      PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

 

Članak 31.

            Radnici Škole u suradnji s učenicima dužni su se skrbiti za siguran boravak i rad u Školi.

 

Članak 32.

U Školi za vrijeme rada dežuraju učitelji i učenici, a prema potrebi i mogućnostima i zaštitar.

Raspored i obveze dežurnih učitelja određuje ravnatelj, a raspored dežurstva učenika razrednik prema prethodnom zaključku učiteljskog vijeća.

Raspored dežurstava objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

 

Članak 33.

Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnatelj.

 

Članak 34.

Dežurni:

-         odobrava ulazak u Školu roditeljima, skrbnicima i drugim osobama i o tome vodi evidenciju

-         daje potrebite obavijesti građanima.

 

Članak 35.

Dežurni vodi knjigu dežurstva.

U knjigu dežurstva upisuju se podatci koje odredi ravnatelj.

 

Članak 36.

            Na mjestu dežurstva na vidljivom mjestu moraju se istaknuti brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

 

Članak 37.

            U Školi je svakome zabranjeno izražavanje diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

            Svatko tko kod drugih uoči postupanje suprotno stavku 1. ovoga članka, treba svoje saznanje priopćiti pučkom pravobranitelju.

 

 

 

Članak 38.

            U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.

            Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovoga članka.

            Od osobe koja i nakon upozorenja iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem zabrane iz stavka 1. ovoga članka, treba zatražiti da se udalji iz prostora protupravnog činjenja.

            Ako se osoba ne udalji iz prostora protupravnog činjenja, svatko se treba za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji.

 

 

       VII.      POSTUPANJE PREMA IMOVINI

 

Članak 39.

            Radnici, učenici i druge osobe koje borave u Školi, dužne su se skrbiti o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

 

Članak 40.

            Radnici i učenici moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

            Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti ravnatelju ili tajniku.

 

Članak 41.

            Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

Članak 42.

Učenici su dužni čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva, a knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti.

 

Članak 43.

Kod napuštanja školskog prostora radnici i učenici trebaju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari osoba iz stavka 1. ovoga članka tijekom njihova boravka u školskom prostoru.

 

Članak 44.

Radnici, učenici i druge osobe odgovorne su za štetu koju učine na imovini Škole prema Zakonu o obveznim odnosima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VIII.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 45.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti  Pravilnik o školskom redu od  27.12.2005. godine.

 

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

            Pravilnik o kućnom redu objavljen je na oglasnoj ploči dana 09.03.2009.

 

 

 

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

 

 

            ________________

Gordana Paić, prof.

KLASA:003-06/09-01-12

URBROJ:251-153-01-09-1

Zagreb, 09.03.2009.


Upisi u srednju školu
Upisi u 1. razred
UČENJE NA DALJINU

Naš YouTube kanal

Office 365 za škole

Besplatna Office 365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

Prijavite se svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

E-DNEVNIK

Priloženi dokumenti:
e-D upute za roditelje.pdf

Siguran internet

Priloženi dokumenti:
HAKOM Brosura.pdf

Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Web novine MRAVEK

Video zapisi

CMS za škole logo
Osnovna škola Dr. Ivan Merz, Zagreb / Račkoga 4, HR-10000 Zagreb / os-imerz-zg.skole.hr / ured@os-imerz-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju